STAFFIntroducing our staff

Business Administration Div.

KOKI OKADA

MAKOTO UCHIYAMA

RISA HIRAYAMA

Sales Div.

MASAHIRO NAKAMURA

TOSHIO NAKA

YOSHINORI OONO

TAKESHI MASUDA

MOMOKO MIYAKE

IDA MAYLET BALONGA

YURI KITAMURA

AYAKA TORIZAWA

KEIKO NISHIKAWA

MASAYUKI KUROKAMI

ANGELIE NAKATSUKA

TINT TINT SWE

Personnel Recruitment Div.

LE VAN KHOA

NGUYEN THI MINH LY

NGUYEN VAN CHUC

ARGA STEPANUS

Application Div.

SUMIRE MOMODA

LI XIAOJIAO

TORU MOGAKI

Client Support Div.

RYO MATSUMOTO

TOSHIO TSUGE

AKEMI TODA

KAZUHIRO YOSHIDA

GOKKU HASUMI

WANG HUAWEI

HA THANH HOAI

NGO THI MINH THIEN

NGUYEN NGOC GIA BAO

NA NAGASHIMA

SHUYA MORISHITA

MIKI OICHI

MAKI SUGIMURA

Legal Advisory Team

HARUKI MORIYA

Employee Count  62 persons (including part time staff)